REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO - www.nawadnianie-sklep.eu

Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.nawadnianie-sklep.eu przez Usługi Instalacyjne i Ogrodnicze Marcin Biegasiewicz, ul. Zawada-Osiedlowa 6, 66-001 Zielona Góra. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym stanowi akceptacje niniejszego regulaminu.


1. Na potrzeby niniejszego regulaminu za:

 • Sklep internetowy – działalność Usługi Instalacyjne i Ogrodnicze Marcin Biegasiewicz, ul. Zawada-Osiedlowa 6, 66-001 Zielona Góra, prowadzoną za pośrednictwem witryny www.nawadnianie-sklep.eu polegająca na sprzedaży towarów tam oferowanych na odległość.
 • Sprzedawca – uważany będzie Usługi Instalacyjne i Ogrodnicze Marcin Biegasiewicz, ul. Zawada-Osiedlowa 6, 66-001 Zielona Góra, telefon 728 958 361, e-mail: kontakt@nawadnianie-sklep.eu.
 • Klient – każda osoba mogąca dokonać zakupu w sklepie internetowym lub osoba dokonująca takiego zakupu, pod warunkiem, iż posiada zdolność do czynności prawnej pozwalającą mu na zaciąganie zobowiązań w zakresie w jakim wiąże się to z działalnością sklepu internetowego.
 • Kurier – firma kurierska, która posłużył się Sprzedawca w celu dostarczenia zamówionego towaru. Określenie odwołuje się również do każdego pracownika tej firmy.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową sklepu www.nawadnianie-sklep.eu poprzez wypełnienie znajdującego się na tej stronie formularza zamówienia. Zamówienia mogą składać osoby posiadające konto w sklepie internetowym po uprzedniej rejestracji lub klienci bez rejestracji jako gość.
2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 • w przypadku sprzedaży płatnej przy odbiorze – w ciągu 24 godzin od wpływu zamówienia.
 • w przypadku sprzedaży płatnej z góry (w całości)– po wpływie środków na rachunek Sprzedawcy mBank, nr konta: 11 1140 2004 0000 3902 4587 5421.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się pod warunkiem znajdowania się zamówionych przez Klienta towarów w magazynach Sprzedawcy. W przeciwnym wypadku Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem informując o powyższym, a ten w przeciągu 48 godzin zobowiązany jest do oświadczenia czy:

 • rezygnuje z zamówienia w tej części, której Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować przy jednoczesnej woli realizacji dalszej części zamówienia.
 • zgadza się na przedłużenie realizacji zamówienia o podany przez Sprzedawcę termin.
 • anuluje zamówienie w całości.
 • decyduje się na zamówienie innego towaru w miejsce towaru niedostępnego.

4. W przypadku nieudzielenia przez Klienta informacji o jakiej mowa w punkcie poprzednim w zakreślonym tam terminie umowa ulega rozwiązaniu. Strony zgodnie postanawiają, iż rozwiązanie umowy z tej przyczyny (brak oświadczenia) jak i z jakiejkolwiek przyczyny wskazanej w punkcie poprzednim nie stanowi niewykonania umowy przez strony.
5. Umowa zostaje zawarta po zaakceptowaniu przez Klienta produktu, ceny produktu, kosztów dostarczenia, sposobie dostarczenia i innych związanych z zamówieniem poprzez wciśnięcie przez klienta przycisku "zamówienie z obowiązkiem zapłaty"
6. Klient może dokonać zmiany zamówienia do dnia realizacji przesyłki.
7. Klient może anulować zamówienie do chwili nadania przesyłki z towarem przez Sprzedawcę poprzez odstąpienie od umowy.
8. Wszystkie ceny wskazane w sklepie internetowym są cenami brutto w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
9. W przypadku towarów oznaczonych jako "promocja" bądź towarów oznaczonych jako "wyprzedaż" o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień. Ilość towarów w cenach promocyjnych czy w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.
10. Sprzedawca odmawia realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

 • nieprawidłowo wypełnionego formularza.
 • próby celowego wprowadzenia w błąd.
 • braku dostępności towaru.
 • błędów na stronie wynikających z czynników niezależnych od Sprzedawcy.
 • zalegania przez Klienta z jakimikolwiek należnościami w stosunku do Sprzedawcy.
 • posiadaniu przez Sprzedawcę uzasadnionej wiedzy o złej sytuacji majątkowej Klienta (w takiej sytuacji Sprzedawca może uzależnić sprzedaż od dokonania przez Klienta uprzedniej wpłaty całej ceny).

11. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek okoliczności uniemożliwiającej realizacje zamówienia przez Sprzedawcę ten dołoży wszelkich starań aby poinformować o tym Klienta.
Płatności
12. Zasadniczymi formami płatności ceny przez Klienta są:

 • zapłata ceny przelewem przy składaniu zamówienia.
 • zapłata ceny przy odbiorze.

Dostawa

1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Koszt dostawy podany jest w odpowiedniej zakładce sklepu internetowego. Koszt dostawy danego zamówienia podawany jest przed ostateczną akceptacją tego zamówienia.
3. Termin dostawy wynosi 2 dni licząc od dnia złożenia zamówienia, a w przypadku płatności przelewem – od dnia wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Klienta naruszenia przesyłki, tj. rozcięć, uszkodzeń taśm i folii zabezpieczających Klient ma bezwzględny obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku niezgodności stanu towarów z zamówieniem lub fakturą Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sprzedawcą.
5. W sytuacji opisanej powyżej Klient ma bezwzględny obowiązek spisać z kurierem protokół opisujący stan przesyłki, uszkodzenia czy braki. Jeśli ubytki, uszkodzenia itp. zostały dostrzeżone po dostarczeniu przesyłki Klient ma bezwzględny obowiązek skontaktować się z kurierem w celu sporządzenia protokołu.
6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniedbanie powyższych obowiązków może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia ewentualnych roszczeń o charakterze reklamacyjnym.
Postępowanie reklamacyjne
7. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany towar tylko i wyłącznie w przypadku jeśli wraz z wydaniem towaru wydano dokument gwarancji.
8. Reklamacje składane są za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem (aby pobrać wzór formularza reklamacyjnego – kliknij tutaj) O fakcie wpływu reklamacji Klient informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klienci zgłaszający wady towaru obowiązani są wskazać, z których przysługujących im uprawnień korzystają, tj. czy korzystają z gwarancji czy z innych przysługujących im uprawnień wynikających z przepisów szczególnych. Jeśli Klient nie zgłosił żadnego oświadczenia w tym zakresie, a udzielono gwarancji, uważa się, że klient zgłasza swoje roszczenie w ramach gwarancji.
9. W razie konieczności przesłania towaru do Sprzedawcy Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o takiej konieczności i ustalić kiedy towar zostanie przesłany. Wypełnić należy również formularz reklamacyjny. Koszt przesłania ponosi Klient, chyba, ze chodzi o konsumenta w rozumieniu ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.
10. W przypadku niezasadności reklamacji koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
11. Sprzedawca dokonuje rozpatrzenia reklamacji w terminach ustawowych.

Uprawnienia konsumenta

Uprawnienia konsumenta związane z odstąpieniem od umowy zostały wskazane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i w ramach sklepu internetowego kształtują się następująco:

1. Prawo odstąpienia od umowy.

 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Usługi Instalacyjne i Ogrodnicze Marcin Biegasiewicz, ul. Zawada-Osiedlowa 6, 66-001 Zielona Góra, telefon 728 958 361, e-mail: kontakt@nawadnianie-sklep.eu, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadku następujących umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
4. Konsument ma prawo dochodzenia rozstrzygnięcia sporu na drodze postepowania polubownego, w tym sądu polubownego co wymaga również zgody Sprzedawcy. W szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do organizacji wspierających prawa konsumentów lub przed Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.
Postanowienia ogólne
5. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w ramach sklepu internetowego podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwala na to ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną, chyba, że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie.
6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego w procesie realizacji zakupu. Podanie przez klienta danych ma charakter dobrowolny, jednakże Sprzedawca zastrzega, iż nie podanie danych wymaganych podczas procesu rejestracji lub zakupu może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą realizacje zamówienia. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.
7. Dane przetwarzane są przez Usługi Instalacyjne i Ogrodnicze Marcin Biegasiewicz, ul. Zawada-Osiedlowa 6, 66-001 Zielona Góra.
8. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia umów drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu www.nawadnianie-sklep.eu, a w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych w innym celu - również w tym celu.
9. Klient dysponuje prawem dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, w szczególności za pośrednictwem swojego konta w ramach sklepu www.nawadnianie-sklep.eu.
10. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów, dla których wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Ceny zawarte w sklepie internetowym mogą ulec zmianie. W takiej sytuacji, odnośnie zamówień złożonych, ale w stosunku do których nie przystąpiono jeszcze do realizacji, Klient po uprzednim poinformowaniu o zmianie ceny ma prawo:

 • od umowy odstąpić bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • wyrazić wole zakupu towaru po nowych cenach.

[*] Brak jakiegokolwiek oświadczenia Klienta w tym przedmiocie w przeciągu 24 godzin uważane będzie jako wola odstąpienia od umowy.
12. Klient nie może wykorzystywać sklepu internetowego do dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści nawołujących do nienawiści na jakimkolwiek tle, treści stanowiących naruszenie praw wyłącznych osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa i innych.
13. Klient korzystający ze sklepu zobowiązany jest do powstrzymywania się przed dostarczaniem za jego pośrednictwem treści bezprawnych, w szczególności naruszających czyjekolwiek dobra osobiste takie jak dobre imię, godność, wolność wyznania itp.